Vai Tev ir meža īpašums un nezini, ko ar to iesākt?

Mēs pērkam meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes visā Latvijā

Palīdzam ar īpašumā esošas zemes apsaimniekošanu un dokumentācijas sagatavošanu.

Ko mēs piedāvājam

Operatīvs novērtējums

Piedāvājam gan iegādāties, gan arī apsaimniekot Jums piederošu īpašumu, un gūt ne tikai materiālo labumu, veikt ieguldījumu nākotnē, bet arī ievērot pareiza meža apsaimniekošanas principus.

Veicam meža inventarizāciju, cirsmu sagatavošanu, meža ieaudzēšanu, mežaudžu atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, sniedzam konsultācijas par īpašumu un atbalstu darbā ar VMD ĢIS portālu.

Samaksa līguma brīdī

Noslēdzot līgumu, saņemsiet samaksu uz savu bankas kontu 1-3 dienu laikā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas pie notāra.

Konsultācijas par īpašumu

Piedāvātajam īpašumam tiek veikta individuāla novērtēšana gan veicot kamerālas pārbaudes, gan apskates dabā. Pat tad, ja nevēlēsieties īpašumu pārdot, mēs sniegsim novērtējumu no savas puses, izskaidrosim īpašuma apgrūtinājumus, tā pozitīvos aspektus un ieteicamo apsaimniekošanas modeli.

Komisijas starpniekiem

Piedāvā mums īpašumu un iegūsti par to komisiju!

Augstas cenas

Vērtējam īpašumu ne tikai pēc aktuālās tirgus situācijas, bet arī tā provizorisko nākotnes situāciju.

Ātra pirkuma procedūra

Mēs sagatavosim pirkuma līgumu, vienosimies par Jums ērtāko notāra vizīti un iesniegsim dokumentus zemesgrāmatā.

Dokumentu sakārtošana

Kārtojam visus dokumentus, kas saistīti ar īpašuma pārdošanu. Sagatavojam ar meža nozari saistītus iesniegumus dažādām iestādēm, pašvaldībām, sniedzam atbalstu darbā ar VMD ĢIS portālu.

Meža īpašumu inventarizācija

Vai Jūsu meža inventarizācija ir derīga? Iespējams, ka tā jau sen ir novecojusi un neatbilst reālajai situācijai dabā. Meža likums nosaka, ka meža īpašnieks veic atkārtotu meža inventarizāciju ne retāk kā reizi 20 gados. Tas ļauj īpašniekam apzināt, kādi ir mežaudzes parametri, vecums, bonitāte, koku vidējais augstums, caurmērs, krāja u.c., un kādas mežsaimnieciskas darbības būtu nepieciešamas.

Par mums

BWTForest  ir neliels, bet stabils un strauji augošs vietējais uzņēmums, kas nodarbojas ar mežu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju iegādi un apsaimniekošanu. Mūsu profesionāļiem ir ne tikai mežsaimnieciskā izglītība, izpratne par mežā notiekošajiem procesiem un pieredze mežu apsaimniekošanā, bet arī mīlestība pret dabu un ieaudzinātas vērtības, lai mežs saglabātos arī nākamajām paaudzēm. Papildus tam, BWT Forest komandai ir zināšanas par meža likumdošanu, profesionāla pieredze kartogrāfijā, kā arī meža inventarizācijas veikšanā.

Mēs pērkam ne tikai meža zemes īpašumus, tai skaitā izcirtumus, kurus atjaunojam un kopjam, bet arī lauksaimniecībā izmantojamās platības, kas tiek apmežotas. Interesē arī aizaugušas zemes, kuras sakārtojam un parūpējamies, lai šajās platībās augtu mežs.

Līdz šim esam iegādājušies vairāk nekā 1000 ha nekustamo īpašumu un novērtējuši ap 300 piedāvājumu, kā arī palīdzējuši cilvēkiem ar mežsaimniecību saistītos jautājumos.

Klientu apkalpošana

Pasūtījumiem un uzziņām (darba dienās 8:00-17:00)

Kāds ir īpašuma iegādes process?

Visi darījumi notiek pie notāra, un nauda tiek pārskaitīta uz Jūsu kontu nostiprinājuma lūguma parakstīšanās brīdī.

 

5 soļi līdz veiksmīgam darījumam
1

Jūsu piedāvājums

Aizpildot anketu mūsu mājaslapā, tiek saņemts Jūsu piedāvājums.

Ātrākai procesu norisei, aicinām pievienot arī visus saistošos dokumentus par nekustamo īpašumu (robežu plānu, inventarizācijas lietu utt.).

2

Tiek veikta provizoriska īpašuma novērtēšana

Mūsu uzņēmuma pārstāvis ar Jums sazinās, lai vienotos par īpašuma apskati klātienē, kā arī tiek veikts kamerāls vērtējums.

3

Vienošanās

Ar nekustamā īpašuma īpašnieku tiek izrunāti līguma slēgšanas nosacījumi, panākta vienošanās un parakstīts līgums, veikts pieraksts pie notāra.

4

Darījums pie notāra*

Līgumu iespējams slēgt attālināti (īpašuma pārdevējam nepieciešams elektroniskais paraksts) vai klātienē pie notāra.

*svarīgi, ka visi darījumi tiek veikti oficiāli, tikai pie notāra

5

Pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas pie notāra tiek veikta samaksa

Samaksu par darījumu veicam brīdī, kad tiek parakstīts nostiprinājuma lūgums pie notāra.

Kas nosaka meža vērtību:

1

Tirgus situācija

2

Mežaudzes kvalitāte

3

Mežaudzes rādītāji

4

Mežainums un apmežošanas iespējas

5

Atrašanās vieta un piekļūšanas iespējas

6

Reljefs un konfigurācija

7

Meža augšanas apstākļi

8

Meliorācija, mitruma režīms

9

Aizsardzības pazīmes

10

Apgrūtinājumi

Palīdzība īpašumu apsaimniekošanā

Ja Jums pieder īpašums, taču nevēlaties to pārdot, mēs varam palīdzēt ar tā apsaimniekošanu.

Dokumentu sagatavošana

Piedāvājam sagatavot ar īpašumu saistītus visa veida iesniegumus, pārskatus, projektus, piemēram, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā vai Valsts meža dienestā. Gatavojam arī dokumentus, kas saistīti ar ciršanas apliecinājumu izņemšanu.

Meža ieaudzēšana

Palīdzam ieaudzēt mežu neapsaimniekotās lauksaimniecības zemēs – sākot ar dokumentu sakārtošanu, tehniskajiem noteikumiem, līdz pat augsnes sagatavošanai un jauno kociņu stādīšanai.

Agrotehniskā kopšana

Pēc mežaudzes atjaunošanas/ieaudzēšanas, būtiski ir sekot līdzi, lai lakstaugi un puskrūmi netraucētu jauno kociņu augšanai. Mēs piedāvājam uzņemties rūpes par to, lai Jūsu mežaudze izaugtu kvalitatīva un būtu labi apkopta.

Augošu koku krājas noteikšana

Veicam mežaudzes krājas provizoriskos vērtējumus un novērtējumus dabā - audzes dastošanu.

Mežaudzes atjaunošana

Pēc mežaudzes nociršanas, to nepieciešams atjaunot 3, 5 vai 10 gadu laikā, kā tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumos. Mūsu uzņēmuma darbinieki izvērtē piemērotāko atjaunošanas brīdi, koku sugu un stādu veidu, veic augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu.

Meža inventarizācija

Sertificēti meža inventarizācijas veicēji novērtēs īpašumu un sagatavos visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Valsts meža dienestā.

Cirsmu iestigošana

Veicam cirsmu stigošanu, platību mērījumus un skiču sagatavošanu.

Jaunaudžu kopšana

Pēc mežaudzes atjaunošanas, lielākajā daļā gadījumu pēc 5 vai 10 gadiem nepieciešama kociņu retināšana. Tiek izņemti slimie, novājinātie, bojātie kociņi, lai atbrīvotu platību perspektīvajiem audzes kokiem.

Konsultācijas

Palīdzēsim visos ar meža nozari saistītos jautājumos, tai skaitā, darbā ar VMD GIS, kadastrs.lv u.c. portāliem. Lai kāda būtu Jūsu problēma, mēs to atrisināsim!

Rakstiet mums

Nosūtot ziņu, Jūs iesniedzat savus personas datus.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama privātuma politikā.

Darba laiks

Darba dienās no 08:00 līdz 17.00

Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
1
Tirgus situācija

Nozīmīga ir kopējā nekustamo īpašumu tirgus situācija pasaulē un valstī. Tā pat jāvērtē, kādas ir aktuālās kokmateriālu cenas, mežistrādes, meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas.

2
Mežaudzes kvalitāte

Meža īpašuma kvalitāti nosaka tajā esošie koki un kāds ir to stāvoklis. Būtiski, lai tie nav pārāk zaraini, izstīdzējuši, ar dažādiem defektiem, piemēram, sala plaisām, kukaiņu un dzīvnieku bojājumiem. Tas attiecas arī uz jaunaudzēm, vai tās ir atbilstošā biezībā, pareizi koptas un ar konkrētam meža tipam piemērotu koku sugu sastāvu.

3
Mežaudzes rādītāji

Vērtējumā tiek ņemta vērā mežaudzes valdošā koku suga. Piemēram, par augstvērtīgām tiek uzskatītas bērzu, priežu un egļu audzes. Būtiski ir arī pārējie rādītāji – audzes vecums, vidējais koku augstums, caurmērs, bonitāte (kokaudzes ražības rādītājs), šķērslaukums, koksnes krāja, izcērtamā krāja u.c.

4
Mežainums un apmežošanas iespējas

Būtisks rādītājs ir procentuālā meža platība no attiecīgās teritorijas kopplatības. Gadījumos, ja nekustamo īpašumu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai citas zemes, būtiski, vai tā ir apmežojama- tiek izvērtēts attiecīgās teritorijas plānojums, zemes kvalitātes novērtējums ballēs u.c. rādītāji.

5
Atrašanās vieta un piekļūšanas iespējas

Liela nozīme vērtējumā ir reģionam, kurā īpašums atrodas- vai tas ir tuvu ostām, lielākām pilsētām, cik liels attālums ir līdz valsts reģionālajiem un galvenajiem autoceļiem, vai pie īpašuma ir piebraucamais ceļš, ir sakārtotas servitūta ceļa prasības.

6
Reljefs un konfigurācija

Latvijas apstākļos, kur nav augstu kalnu, šis nav tik nozīmīgi, bet, piemēram, liela grava ne tikai no mežizstrādes, bet arī no vides aizsardzības prasību viedokļa var mainīt meža vērtību. Sniedzot vērtējumu, sava veida nozīme ir arī īpašuma formai, jo dažkārt tas var būt pārāk izstiepts vai izrobots.

7
Meža augšanas apstākļi

Šajā kritērijā tiek analizēts meža tips (pēc Latvijas mežu tipoloģijas) – vai augšanas apstākļi ir sausi, slapji, kāda ir augsne, tās noturība un auglība. Katrai koku sugai ir noteikti apstākļi, kuros tā sasniedz maksimāli labāko koksnes kvalitāti un audzes krāju. Labs piemērs ir purvs, kur redzamas nelielas priedes, kas nepārsniedz 5 metru augstumu, bet to vecums sasniedz 100 un vairāk gadus, lai gan dimensijas un kvalitāte ir ļoti zema. Savukārt, sausās, vidēji auglīgās minerālaugsnēs, tāda paša vecuma priede nereti būs sasniegusi ievērojamu augstumu un caurmēru, un no tās iespējams iegūt augstas kvalitātes zāģbaļķi.

8
Meliorācija, mitruma režīms

Svarīgi, vai konkrētā koku suga aug pareiza mitruma apstākļos. Ja apstākļi ir bijuši par mitru, bieži platības ir meliorētas. Tas palielina audzes ražību, bet jāpievērš uzmanība, vai meliorācijas sistēmas pilda savu funkciju, nav novecojušas, nav izveidoti bebru aizsprosti u.c.

9
Aizsardzības pazīmes

Latvijas mežos tiek aizsargātas dabas vērtības. Dažkārt īpašumos ir izveidoti mikroliegumi, to buferzonas vai arī īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, piemēram, Gaujas Nacionālajā parkā. Arī upēm, ezeriem un purviem ir aizsargjoslas. Daudzviet sastopami kultūras pieminekļi. Šie faktori nosaka, vai īpašumā ir noteikti ierobežojumi uz mežsaimniecisko darbību, piemēram, ir aizliegta kailcirte, audzi nav atļauts cirst pēc galvenās cirtes caurmēra vai ir noteikti sezonāli ierobežojumi.

10
Apgrūtinājumi

Šajā punktā tiek iekļauti ceļa servitūti, elektrolīnijas, naftas vai gāzes vadi, ceļu aizsargjoslas u.c. apgrūtinājuma veidi. Vērtējumu ietekmē arī tas, vai uz īpašuma atrodas ēkas, vai tās ir reģistrētas zemesgrāmatā un kāds ir to stāvoklis dabā.