Lietošanas noteikumi

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par tās personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu, drošību, personas tiesībām u.c. informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) prasībām.

 

Datu pārzinis

 

Atbilstoši Datu regulas 4.panta 7.punktam personas datu pārzinis ir SIA BWT Forest, reģistrācijas numurs 40203321298, juridiskā adrese Cēsu novads, Cēsis, Valmieras iela 20A, LV-4101 (turpmāk – BWT Forest vai mēs) .

 

BWT Forest kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@bwtforest.lv.

 

Privātuma politikas darbības sfēra

 

Privātuma politika tiek ievērota, veicot jebkādu personas datu apstrādi, tostarp privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanu mājaslapas lietotājiem, citiem pakalpojumu lietotājiem un sniedzējiem, ciktāl attiecināms, kā arī nodrošinot BWT Forest pārziņā esošās interneta vietnes www.bwtforest.lv (turpmāk - Mājaslapa) atbilstīgu darbību.

 

Šī privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā personas sniedz savus personas datus (mutvārdos, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās tie tiek uzglabāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

 

Lai nodrošinātu Mājaslapas darbību un sniegtu mūsu pakalpojumus, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram:

 

NOLŪKS

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

TIESISKAIS PAMATS

Komunikācijas nodrošināšana: iesūtīto jautājumu, ierosinājumu u.c. informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu.

 

Komunikācija var notikt, izmantojot mājaslapā pieejamo kontaktforumu vai brīvā formā.

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, u.c. personīgā informācija, kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā.

Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju BWT Forest.

Komerciālie paziņojumi: pircēju un citu interesentu informēšana par mūsu jaunumiem u.tml.

E-pasts un/vai tālrunis (pēc izvēles), vārds, uzvārds.

Piekrišana. Jūs varat atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā, nospiežot attiecīgo saiti e-pastā vai rakstot mums uz info@bwtforest.lv.

Ieraksti par aktualitātēm: mārketinga un sabiedrības informēšanas nolūkā var tikt sagatavoti ieraksti par BWT Forest aktivitātēm. Ieraksti tiek publicēti mājaslapā un/vai sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.

Sagatavotie ieraksti var ietvert noteiktus personas datus, atkarībā no ieraksta.

Leģitīmā interese – sabiedrības informēšana par BWT Forest darbību.

Personāla atlasei: personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai u.tml.

Vārds, uzvārds, pieredze, izglītība, kā arī cita CV un motivācijas vēstulē ietvertā informācija.

 

Atlases procesā datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju BWT Forest.

Nodarbinātības attiecībās saskaņā ar darba līgumu un normatīvā regulējuma prasībām.

 

 

Videonovērošana: BWT Forest veic videonovērošanu, apstrādājot datu subjektu personas datus, kad tie atrodas BWT Forest telpās, lai garantētu drošību un nodrošinātu īpašuma aizsardzību. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, BWT Forest ir uzstādījis brīdinājuma zīmes par videonovērošanu.

Videonovērošana netiek veikta telpās, kur tiek sagaidīts paaugstināts privātums.

 

Videouzņēmums.

BWT Forest darbinieku un apmeklētāju vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība, kā arī BWT Forest likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību.

Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu Mājaslapu. Vairāk informācijas pieejams Sīkdatņu politikā.

Sīkdatnes.

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu.

 

Personas datu avoti

 

Jūs kā datu subjekts: BWT Forest iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram, saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus un sūdzības.

 

Tiek radīti procesa rezultātā: personas dati tiek radīti darbības gaitā, piemēram, apmeklējot BWT Forest telpas (videonovērošana); sīkdatnes.

 

Tiek saņemti no sadarbības partneriem: mēs varam saņemt Jūsu personas datus no sadarbības partneriem.

 

Publiski un privāti reģistri: BWT Forest noteiktos gadījumos var iegūt datus no publiskiem reģistriem un datu bāzēm.

 

Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskajā zonas) un automatizēta lēmumu pieņemšana

 

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija ir Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā. Personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām (minētais neattiecas uz sīkdatnēm).

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 

BWT Forest neizpauž tās rīcībā esošos personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un pirkuma līguma darbības laikā iegūtu informāciju citām personām, izņemot:

 

a) ja personas dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai likumā paredzētu funkciju.

 

b) ja personas datu nodošanai trešajai personai ir saņemta skaidra un nepārprotama piekrišana;

 

c) ja dati jāsniedz normatīvajos aktos paredzētiem subjektiem, pamatojoties uz viņu pamatotu pieprasījumu, bet tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

Ar klientiem noslēgtā līguma izpildei BWT Forest var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, vērtējuma sagatavošana, rēķinu un citas informācijas sagatavošana, nodokļu saistību izpilde u.tml. Ja, izpildot šīs funkcijas, sadarbības partnerim būs nepieciešams apstrādāt BWT Forest klientu personas datus mūsu vārdā un uzdevumā, šie sadarbības partneri būs uzskatāmi par BWT Forest apstrādātājiem. BWT Forest ir tiesības nodot apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Apstrādātāji nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar BWT Forest prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei BWT Forest uzdevumā. BWT Forest ir noslēdzis datu apstrādes līgumu ar apstrādātiem atbilstoši Datu regulas 28. panta prasībām.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

 

BWT Forest glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Vispārīgi personas dati tiek glabāti līdz:

 

a) ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);

 

b) ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;

 

c) noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai aizsargātu BWT Forest likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

 

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 30 dienām. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

 

Kad šis periods ir beidzies, BWT Forest drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Informācijas drošība

 

BWT Forest īsteno atbilstošus mērus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

 

BWT Forest apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Uzņēmums īsteno atbilstošus mērus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

 

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

 

Mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko BWT Forest nenes atbildību.

 

Datu subjekta tiesības

 

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet BWT Forest iesniegumu:

 

a) klātienē BWT Forest telpās (līdzi jāņem pase vai ID karte);

 

b) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz info@bwtforest.lv.

 

Pēc iesnieguma saņemšanas BWT Forest Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. BWT Forest informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

Piekļuve personas datiem

 

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no BWT Forest, vai tas apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju. BWT Forest sniedz šo informāciju bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, BWT Forest var vai nu:

 

a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu;

 

b) vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu.

 

Personas datu labošana

 

Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

 

Piekrišanas atsaukšana

 

Ciktāl BWT Forest apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (piemēram, sīkdatnes), Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā BWT Forest pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko BWT Forest ir veicis līdz piekrišanas atsaukšanai. Sūtīt piekrišanas atsaukšanas epastu uz - info@bwtforest.lv.

 

Dzēšana

 

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt BWT Forest dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, BWT Forest tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

 

Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

 

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt BWT Forest ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

 

Datu pārnesamība

 

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis BWT Forest, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

 

Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā

 

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar BWT Forest jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir pieejama zemāk:

 

E-pasts: pasts@dvi.gov.lv

 

Tālrunis: +371 67223131

 

Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

 

 

Privātuma politikas spēkā esība

 

BWT Forest patur tiesības jebkurā laikā šo privātuma politiku grozīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Privātuma politikas jaunākā versija, kas ir publicēta Mājaslapā, aizstāj iepriekšējo privātuma politikas versiju.

 

 

 

SIA “BWT Forest” mājaslapas noteikumi

 

 

Mājaslapas īpašnieks un personas datu pārzinis

 

1. Mājaslapa www.bwtforest.lv (turpmāk tekstā - Mājaslapa) ir uzņēmuma SIA “BWT Forest”, reģistrācijas Nr.40203321298 (juridiskā adrese: Valmieras iela 20a, Cēsis, LV-4101) īpašums. Tā ir veidota, lai nodrošinātu Mājaslapas lietotājiem pieeju informācijai par SIA “BWT Forest uzņēmumu, tā piedāvātos pakalpojumus, kā arī nodrošinātu iespēju tiešsaistē sazināties ar SIA “BWT Forest” pārstāvjiem un piedāvātu savu īpašumu.

 

2. Persona, kas apmeklē Mājaslapu, apskata preces vai citu informāciju, vai jebkādā citā formā izmanto Mājaslapas pakalpojumus, tiek uzskatīta par Mājaslapas lietotāju.

 

3. Apmeklējot mūsu Mājaslapu, izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, lietotājs apstiprina savu piekrišanu ievērot šos Mājaslapas lietošanas noteikumus.

 

Mājaslapas saturs, tās aizsardzība un izmantošanas ierobežojumi

 

4. SIA “BWT Forest” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Mājaslapas lietošanas noteikumos. Lietojot Mājaslapu, lietotājs piekrīt ievērot jebkuras veiktās izmaiņas.

 

5. Lietotājam aizliegts piekļūt Mājaslapas slēgtajām sadaļām, apejot drošības sistēmas.

 

6. SIA “BWT Forest” neatbild par trešo personu, piemēram, interneta, mobilo sakaru sniedzēju, e-pasta pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ lietotājam nesniegtajiem vai laikus nesniegtajiem pakalpojumiem.

 

7. SIA “BWT Forest” negarantē, ka Mājaslapa darbosies bez kļūdām un traucējumiem. Vienlaikus SIA “BWT Forest” veiks saprātīgi sagaidāmus pasākumus Mājaslapā, lai šādas kļūdas un traucējumus novērstu pēc iespējas ātrāk.

 

8. SIA “BWT Forest” cenšas nodrošināt, bet negarantē Mājaslapā ievietotās informācijas aktualitāti. Lai iegūtu aktuālo informāciju, Mājaslapas lietotājam jāsazinās ar SIA “BWT Forest”.

 

10. SIA “BWT Forest” nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem un netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājaslapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja SIA “BWT Forest” ir zinājusi par Mājaslapas vai tās satura trūkumiem.

 

11. Mājaslapa nav adresēta tām ārvalstu personām, kurām piemērojamie tiesību akti šo personu pilsonības, atrašanās vietas vai dzīves vietas dēļ liedz piekļuvi šai Mājaslapai vai neatļauj tās izmantošanu. Ārvalstu lietotāji, kuriem ir liegta piekļuve Mājaslapā sniegtajai informācijai, vai arī kuriem ir šaubas par to, vai tiem ir atļauta piekļuve šai Mājaslapai vai tās izmantošanai, tiek aicināti atstāt šo Mājaslapu.

 

Autortiesības

 

12. Mājaslapas saturs, tajā skaitā, grafika, redakcionālais un cita veida saturs, dati, formatējums, noformējumi, burtveidoli, grafiki, HTML, fotogrāfijas, programmatūra, videoklipi un cits saturs, kas lietotājam ir pieejams, izmantojot Mājaslapu, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti.

 

13. SIA “BWT Forest” ir visu tiesību uz Mājaslapu saturu, ieskaitot autortiesības, preču zīmes u.c. intelektuālā īpašuma tiesību un komercnoslēpumu īpašniece un (vai) tai ir ekskluzīvas tiesības uz tā izmantošanu. Visi preču vai pakalpojumu apraksti, fotogrāfijas, preču nosaukumi, zīmes, dizaini, logotipi un citi nosaukumi vai informācija, kas tiek sniegta Mājaslapā, ir SIA “BWT Forest” īpašums vai SIA “BWT Forest” likumīgi izmanto trešo personu tai piešķirtās tiesības.

 

14. Jūs nedrīkstat izmantot, tajā skaitā kopēt, pārveidot, atveidot, lejuplādēt, pārkonfigurēt u.tml. intelektuālā īpašuma objektu bez SIA “BWT Forest” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta, izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu. Mājaslapā ievietoto informāciju nav atļauts izmantot komerciāliem mērķiem bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas.

 

15. Izmantojot Mājaslapas saturu nekomerciāliem mērķiem, jānorāda atsauce www.bwtforest.lv vai “ © 2024 SIA “BWT Forest” ”.

 

Saites

16. SIA “BWT Forest” nenes atbildību par Mājaslapā ievietoto saišu, kas ved uz citām interneta vietnēm, saturu. Šādas saites nav uzskatāmas par SIA “BWT Forest” sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību.

 

17. Līdzīgi SIA “BWT Forest” Mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “BWT Forest” nenes atbildību.

 

Personas datu apstrādes īpašie noteikumi

 

18. Personas datu apstrādes vispārējo kārtību uzņēmumā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī uzņēmuma izstrādātās iekšējās kārtības, tostarp Privātuma politika.

 

19. Lietotājam apmeklējot Mājaslapu, tiek apkopota lietotāja informācija, piemēram: interneta protokola (IP) adrese, kuru lietotājs izmanto interneta savienojuma veidošanai; lietotāja pārlūka programmas veids un versija; lietotāja operētājsistēmas informācija; informācija par lapas apmeklējuma laiku, datumu un tā laikā lietotāja veiktajām darbībām Mājaslapā.

 

20. Detalizētāki noteikumi par personas datu apstrādi ir pieejami SIA “BWT Forest” Privātuma politikā.

 

Sīkdatnes

 

21. Mājaslapā tiek lietotas sīkdatnes (Cookies). Tās palīdz nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi Mājaslapas apmeklējuma laikā un ļauj to pilnveidot. Vairāk informācijas par sīkdatnēm ir pieejams SIA “BWT Forest” sīkdatņu politikā.

 

Noteikumu neievērošana un lietotāju ierobežošana

 

22. Lietojot Mājaslapu, lietotājam ir jāievēro šie noteikumi. Lietotājiem, kuri nepiekrīt kaut vienam noteikumu nosacījumam, nav tiesību izmantot Mājaslapu.

 

23. Pieeja Mājaslapas saturam var tik bloķēta ikvienam, kurš pārkāpis šos lietošanas noteikumus.

 

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

 

24. Mājaslapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.

 

25. Visi strīdi saistībā ar Mājaslapas lietošanas noteikumiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā iesaistītajām pusēm neizdodas vienoties, strīdi risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā.